【常识】2​5​0​0​个​常​用​汉​字​大​全​(​含​拼​音​)

2023-05-10 14:56:27

ā

ā

āi

āi

āi

ǎi

ài

ài

ān

àn

àn

àn

àn

áng

ǎo

ào

ào

bā

bā

bā

bā

bā

bá

bǎ

bà

bà

bà

bà

bái

bǎi

bǎi

bǎi

bài

bài

bān

bān

bān

bān

bǎn

bǎn

bàn

bàn

bàn

bàn

bàn

bàn

bāng

bǎng

bǎng

bǎng

bàng

bàng

bāo

bāo

báo

bǎo

bǎo

bǎo

bǎo

bào

bào

bào

bào

bēi

bēi

bēi

běi

bèi

bèi

bèi

bèi

bèi

bèi

bēn

běn

bèn

bèng

bī

bí

bǐ

bǐ

bǐ

bǐ

bì

bì

bì

bì

bì

bì

bì

bì

bì

bì

bì

biān

biān

biān

biǎn

biàn
便

biàn

biàn

biàn

biàn

biàn

biāo

biǎo

bié

bīn

bīn

bīng

bīng

bǐng

bǐng

bǐng

bìng

bìng

bō

bō

bō

bāo

bó

bō

bō

bó

bó

bó

bó

bó

bó

báo

bo

bǔ

bǔ

bù

bù

bù

bù

bù

cā

cāi

cái

cái

cái

cái

cǎi

cǎi

cǎi

cǎi

cài

cān

cān

cán

cán

cán

cǎn

càn

cāng

cāng

cāng

cáng

cāo

cáo

cǎo

cè

cè

cè

cè

cè

céng

chā

chā

chá

chá

chá

chà

chà

chāi

chái

chán

chán

chǎn

chǎn

chàn

chāng

cháng

cháng

cháng

cháng

cháng

chǎng

chǎng

chǎng

chàng

chàng

chàng

chāo

chāo

chāo

cháo

cháo

chǎo

chǎo

chē

chě

chè

chè

chén

chén

chén

chén

chén

chén

chuǎng

chèn

chēng

chèn

chēng

chéng

chéng

chéng

chéng

chéng

chéng

chéng

chéng

chèng

chī

chí

chí

chí

chí

chí

chǐ

chǐ
齿

chǐ

chì

chì

chì

chōng

chōng

chóng

chóng

chōu

chóu

chóu

chóu

chóu

chóu

chóu

chǒu

chòu

chū

chū

chú

chú

chú

chǔ

chǔ

chǔ

chǔ

chù

chù

chuān

chuān
穿

chuán

chuán

chuǎn

chuàn

chuāng

chuāng

chuáng

chuàng

chuí

chuī

chuí

chuí

chūn

chún

chún

chǔn

cí

cí

cí

cí

cǐ

cì

cì

cóng

cōng

cōng

cōng

cóng

còu

cū

cù

cù

cuàn

cuī

cuī

cuì

cuì

cūn

cún

cùn

cuò

céng

dā

dá

dá

dǎ

dà

dāi

dài

dài

dài

dài

dài

dài

dǎi

dài

dān

dān

dān

dān

dǎn

dàn

dàn

dàn

dàn

dàn

dàn

dāng

dǎng

dǎng

dàng

dàng

dāo

dāo

dǎo

dǎo

dǎo

dǎo

dào

dào

dào

dào

dào

dé

dé

de

dēng

dēng

děng

dèng

dī

dī

dī

dí

dí

dǐ

dǐ

dì

dì

dì

dì

dì

diān

diǎn

diǎn

diàn

diàn

diàn

diàn
殿

diāo

diāo

diào

diào

diào

diào

diē

diē

dié

dié

dīng

dīng

dīng

dìng

dǐng

dìng

dìng

diu1

dōng

dōng

dǒng

dǒng

dòng

dòng

dòng

dòng

dōu

dòu

dǒu

dǒu

dòu

dòu

dū

dú

dú

dú

dǔ

dǔ

dù

dù

dù

dù

duān

duǎn

duàn

duàn

duàn

duàn

duī

duì

duì

dūn

dūn

dùn

dùn

duō

duó

duǒ

duǒ

duò

é

é

é

è

è
饿

ēn

ér

ér

ěr

èr

fā

fá

fá

fá

fá

fǎ

fān

fān

fān

fán

fán

fán

fǎn

fǎn

fàn

fàn

fàn

fàn

fàn

fāng

fāng

fāng

fáng

fáng

fáng

fǎng
仿

fǎng
访

fǎng

fàng

fēi

fēi

féi

fěi

fèi

fèi

fèi

fèi

fēn

fēn

fēn

fēn

fén

fěn

fèn

fèn

fèn

fèn

fēng

fēng

fēng

fēng

fēng

fēng

fēng

féng

féng

fěng

fèng

fèng

fó

fǒu

fū

fū

fú

fú

fú

fú

fú

fú

fú

fú

fǔ

fǔ

fǔ

fǔ

fǔ

fǔ

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

fù

gāi

gǎi

gài

gài

gài

gàn

gān

gǎn

gān

gān
竿

gǎn

gǎn

gǎn

gǎn

gāng

gāng

gǎng

gāng

gāng

gāng

gǎng

gàng

gāo

gāo

gāo

gǎo

gǎo
稿

gào

gē

gē

gē

gē

gē

gē

gé

gé

gé

gě

gé

gè

gè

gěi

gēn

gēn

gèng

gēng

gōng

gōng

gōng

gōng

gōng

gòng

gōng

gōng

gōng

gǒng

gòng

gòng

gōu

gōu

gōu

gǒu

gòu

gòu

gòu

gū

gū

gū

gū

gǔ

gǔ

gǔ

gǔ

gǔ

gù

gù

gù

guā

guā

guà

guāi

guǎi

guài

guān

guān

guān

guàn

guǎn

guǎn

guàn

guàn

guàn

guàn

guāng

guǎng
广

guī

guī

guī

guǐ

guǐ

guì

guì

guì

guì

gǔn

gùn

guō

guó

guǒ

guǒ

guò

hā

hái

hǎi

hài

hán

hán

hǎn

hàn

hàn

hàn

háng

háo

háo

hǎo

hào

hào

hào

hē

hé

hé

hé

hé

hé

hé

hé

hé

hè

hēi

hén

hěn

hěn

hèn

héng

héng

héng

hōng

hǒng

hōng

hóng

hóng

hóng

hóng

hóu

hóu

hǒu

hòu

hòu

hòu

hū

hū

hū

hú

hú

hú

hú

hú

hú

hǔ

hù

hù

hù

huā

huá

huá

huá

huá

huà

huá

huà

huà

huái
怀

huái

huài

huān

hái

huán

huǎn

huàn

huàn

huàn

huàn

huāng

huāng

huáng

huáng

huáng

huàng

huǎng

huī

huī

huī

huī

huí

huǐ

huì

huì

huì

huì
贿

huì

huǐ

huì

hūn

hūn

hún

hún

hùn

huó

huǒ

huǒ

huò

huò

huò

huò

huò

jī

jī

jī

jī

jī

jī

jì

jī

jī

jì

jī

jí

jí

jí

jí

jí

jí

jí

jí

jí

jǐ

jǐ

jǐ

jǐ

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jì

jiā

jiā

jiā

jiā

jiā

jiǎ

jià

jià

jià

jiǎ

jià

jià

jiān

jiān

jiān

jiān

jiān

jiān

jiān

jiān

jiān

jiān

jiǎn

jiǎn

jiǎn

jiǎn

jiǎn

jiǎn

jiǎn

jiǎn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiàn

jiāng

jiāng

jiāng

jiāng

jiāng

jiāng

jiǎng

jiǎng

jiǎng

jiàng

jiàng

jiàng

jiāo

jiāo

jiāo

jiāo

jiāo

jiāo

jiāo

jiāo

jiāo

jiǎo

jiǎo

jiǎo

jiǎo

jiǎo

jiǎo

jiǎo

jiào

jiào
轿

jiào

jiào

jiē

jiē

jiē

jiē

jiē

jié

jié

jié

jié

jié

jié

jié

jié

jiě

jiě

jiè

jiè

jiè

jiè

jiè

jīn

jīn

jīn

jīn

jīn

jīn

jǐn

jǐn

jǐn

jǐn

jìn

jìn

jìn

jìn

jìn

jìn

jìn

jīng

jīng

jīng

jīng

jīng

jīng

jīng

jǐng

jǐng

jǐng

jǐng

jìng

jìng

jìng

jìng

jìng

jìng

jìng

jìng

jiū

jiū

jiū

jiǔ

jiǔ

jiǔ

jiù

jiù

jiù

jiù

jū

jū

jū

jú

jú

jú

jǔ

jǔ

jù

jù

jù

jù

jù

jù

jù

jù

jù

jù

jù

juān

juàn

juàn

juàn

jué

jué

jué

jué

jiáo

jūn

jūn

jūn

jūn

jùn

kǎ

kāi

kǎi

kǎi

kān

kān

kǎn

kàn

kāng

kāng

káng

kàng

kàng

kǎo

kǎo

kào

kē

kē

kē

ké

ké

kě

kě

kè

kè

kè

kè

kěn

kěn

kěn

kēng

kōng

kǒng

kǒng

kòng

kǒu

kòu

kòu

kū

kū

kǔ

kù

kù

kù

kuā

kuǎ

kuà

kuà

kuài

kuài

kuān

kuǎn

kuāng

kuáng

kuàng

kuàng

kuàng

kuàng

kuī

kuí

kuì

kūn

kǔn

kùn

kuò

kuò

kuò

lā

lā

lā

lǎ

là

là

là

lái

lài

lán

lán

lán

lán

lán

lǎn

lǎn

làn

làn

láng

láng

láng

lǎng

làng

lāo

láo

láo

lǎo

lǎo

lào

lè

lè

léi

lěi

lèi

lèi

lèi

lěng

lí

lí

lí

lí

lí

lì

lí

lí

lǐ

lǐ

lǐ

lǐ

lì

lì

lì

lì

lì

lì

lì

lì

lì

lì

lì

liǎng

lián

lián

lián

lián

lián

lián

lián

liǎn

liàn

liàn

liàn

liàn

liáng

liáng

liáng

liáng

liáng

liǎng

liàng

liàng

liàng

liàng

liáo

liáo

liáo

le

liào

liè

liè

liè

liè

liè

lín

lín

lín

lín

líng

líng

lǐng

líng

líng

líng

líng

lǐng

lìng

lìng

liū

liú

liú

liú

liú

liǔ

liù

lóng

lóng

lóng

lóng

lǒng

lǒng

lóu

lǒu

lòu

lù

lú

lú

lǔ

lǔ

lù

lù

lù
鹿

lǜ

lù

lù

lǘ

lǚ

lǚ

lǜ

lǜ

lǜ

lǜ
绿

luǎn

luàn

lüě

lüè

lún

lùn

luó

luó

luó

luó

luó

luó

luò

luò

luò

mā

má

mǎ

mǎ

mǎ

mà

ma

mái

mǎi

mài

mài

mài

mài

mán

mán

mán

mǎn

màn

màn

máng

máng

máng

máng

māo

máo

máo

máo

mào

mào

mào

mào

mào

me

méi

méi

méi

méi

méi

měi

měi

mèi

mén

mèn

mén

méng

méng

měng

méng

mèng

mèng

mí

mí

mǐ

mī

mì

mì

mì

mián

mián

mián

miǎn

miǎn

miàn

miáo

miáo

miǎo

miào

miào

miè

miè

mín

mǐn

míng

míng

míng

mìng

mō

mó

mó

mó

mó

mó

mò

mò

mò

mò

mò

mò

mò

móu

mǒu

mǔ

mǔ

mù

mù

mù

mù

mù

mù

mù

ná

nǎ

nèi

nà

nà

nǎi

nǎi

nai

nán

nán

nán

náng

náo

nǎo

nǎo

nào

ne

nèn

néng

ní

ní

nǐ

nì

nián

niàn

niáng

niàng

niǎo

niào
尿

niē

nín

níng

níng

niú

niǔ

niǔ

nóng

nóng

nòng

nú

nǔ

nù

nǚ

nuǎn

nuó

ōu

ǒu

pì

pā

pá

pà

pāi

pái

pai

pān

pán

pàn

pàn

pàn

pāng

páng

pàng

pāo

pào

páo

pǎo

pào

péi

péi

péi

pèi

pèi

pēn

pén

péng

péng

péng

péng

pěng

pèng

pī

pī

pī

pí

pí

pí

pǐ

pì

piàn

piān

piān

piàn

piāo

piāo

piào

piě

pīn

pín

pǐn

pīng

píng

píng

píng

píng

píng

píng

pō

pō

pó

pò

pò

pò

pōu

pú

pū

pù

pú

pǔ

pǔ

pǔ

qī

qī

qī

qī

qī

qī

qí

qí

qí

qí

qí

qí

qǐ

qǐ

qǐ

qǐ

qǐ

qì

qì

qì

qì

qì

qià

qià

qiān

qiān

qiān

qiān

qiān

qiān

qián

qián

qián

qián

qiǎn

qiǎn

qiàn

qiàn

qiāng

qiāng

qiáng

qiáng

qiǎng

qiāo

qiāo

qiāo

qiáo

qiáo

qiáo

qiáo

qiǎo

qiē

qié

qiě

qiè

qīn

qīn

qín

qín

qín

qín

qīng

qīng

qīng

qīng

qīng

qíng

qíng

qǐng

qǐng

qìng

qióng

qiū

qiū

qiú

qiú

qū

qǔ

qū

qū

qū

qú

qǔ

qù

qù

quān

quán

quán

quán

quán

quǎn

quàn

quàn

quē

què

què

què

què

qún

qún

rán

rán

rǎn

rǎng

rǎng

ràng

ráo

rǎo

rào

rě

rè

rén

rén

rěn

rèn

rèn

rèn

rēng

réng

rì

róng

róng

róng

róng

róng

róu

róu

ròu

rú

rǔ

rǔ

rù

ruǎn

ruì

ruì

rùn

ruò

ruò

sā

sǎ

sāi

sài

sān

sǎn

sàn

sāng

sǎng

sàng

sǎo

sǎo

sè

sēn

shā

shā

shā

shǎ

shāi

shai

shān

shān

shān

shǎn

shǎn

shàn

shàn

shāng

shāng

shang

shǎng

shǎng

shàng

shàng

shāo

shāo

shāo

shāo

sháo

shǎo

shào

shào

shé

shé

shě

shè

shè

shè

shè

shè

shēn

shēn

shēn

shēn

shén

shěn

shěn

shěn

shèn

shèn

shèn

shèn

shēng

shēng

shēng

shēng

shèng

shéng

shěng

shèng

shèng

shèng

shī

shī

shī

shī

shī

shī

shī
湿

shí

shí

shí

shí

shí

shí

shí

shí

shí

shǐ

shǐ
使

shǐ

shǐ

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shì

shōu

shǒu

shǒu

shǒu

shòu
寿

shòu

shòu

shòu

shòu

shòu

shū

shū

shū

shū

shū

shū

shū

shū

shú

shǔ

shǔ

shǔ

shǔ

shù

shù

shù

shù

shù

shù

shuā

shuǎ

shuāi

shuāi

shuǎi

shuài

shuān

shuāng

shuāng

shuǎng

shuí

shuǐ

shuì

shuì

shùn

shuō

sòu

sī

sī

sī

sī

sī

sī

sǐ

sì

sì

sì

sì

sì

sōng

sòng

sòng

sòng

sòng

sōu

sōu

sū

sú

sù

sù

sù

sù

sù
宿

sù

suān

suàn

suàn

suī

suí

suì

suì

suì

sūn

sǔn

sǔn

suō

suǒ

suǒ

suǒ

tā

tā

tā

tā

tǎ

tà

tái

tái

tai

tai

tai

tān

tān

tān

tán

tán

tán

tǎn

tǎn

tàn

tàn

tàn

tāng

táng

táng

táng

táng

táng

tǎng

tǎng

tàng

tàng

tāo

tāo

tāo

táo

táo

táo

táo

táo

tǎo

tào

tè

téng

téng

tī

tī

tí

tí

tí

tǐ

tì

tì

tì

tiān

tiān

tián

tián

tián

tiāo

tiáo

tiào

tiē

tiě

tiē

tīng

tīng

tíng

tíng

tíng

tǐng

tǐng

tōng

tóng

tóng

tóng

tóng

tǒng

tǒng

tǒng

tòng

tōu

tóu

tóu

tòu

tū

tū

tú

tú

tú

tú

tú

tǔ

tǔ

tù

tuán

tuī

tuǐ

tuì
退

tūn

tún

tuō

tuō

tuō

tuó

tuǒ

wá

wā

wā

wǎ

wà

wāi

wai

wān

wān

wán

wán

wán

wán

wǎn

wǎn

wǎn

wàn

wāng

wáng

wáng

wǎng

wǎng

wàng

wàng

wàng

wàng

wēi

wēi

wēi

wéi

wéi

wéi

wéi

wéi

wěi

wěi

wěi

wěi

wèi

wèi

wèi

wèi

wèi

wèi

wèi

wèi

wēn

wén

wén

wén

wén

wěn

wèn

wēng

wō

wǒ

wò

wò

wò

wū

wū

wū

wū

wú

wú

wǔ

wǔ

wǔ

wǔ

wǔ

wǔ

wù

wù

wù

wù

wù

wù

xī

xī
西

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xī

xí

xí

xí

xǐ

xǐ

xì

xì

xì

xì

xiā

xiā

xiá

xiá

xiá

xià

xià

xià

xià

xiān

xiān

xiān

xiān

xiān

xián

xián

xián

xián

xián

xián

xiǎn

xiǎn

xiàn

xiàn

xiàn
线

xiàn

xiàn

xiàn

xiàn

xiàn

xiàn

xiāng

xiāng

xiāng

xiāng

xiáng

xiáng

xiǎng

xiǎng

xiǎng

xiàng

xiàng

xiàng

xiàng

xiàng

xiàng

xuē

xiāo

xiāo

xiāo

xiǎo

xiǎo

xiào

xiào

xiào

xiào

xiē

xiē

xié

xié

xié

xié

xié

xié

xiě

xiè

xiè

xiè

xiè

xiè

xiè

xīn

xīn

xīn

xīn

xīn

xìn

xīng

xīng

xīng

xíng

xíng

xíng

xíng

xǐng

xìng

xìng

xìng

xìng

xiōng

xiōng

xiōng

xióng

xióng

xiū

xiū

xiū

xiǔ

xiù

xiù

xiù

xiù

xū

xū

xū

xú

xǔ

xù

xù

xù

xù

xù

xù

xuān

xuán

xuán

xuǎn

xué

xué

xuě

xuè

xún

xún

xún

xún

xún

xùn

xùn

xùn

yā

ya

yā

yā

yā

yá

yá

yá

yǎ

yǎ

yà

yān

yān

yān

yán

yán

yán

yán

yán
沿

yán

yán

yán

yán

yán

yǎn

yǎn

yǎn

yàn

yàn

yàn

yàn

yàn

yàn

yàn

yāng

yāng

yāng

yáng

yáng

yáng

yáng

yáng

yǎng

yǎng

yǎng

yǎng

yàng

yāo

yāo

yāo

yáo

yáo

yáo

yáo

yǎo

yào

yào

yào
耀

yé

yě

yě

yě

yè

yè

yè

yè

yè

yī

yī

yī

yī

yí

yí

yí

yí

yí

yí

yǐ

yǐ

yǐ

yǐ

yǐ

yǐ

yì

yì
亿

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yì

yīn

yīn

yīn

yīn

yín

yǐn

yǐn

yǐn

yìn

yīng

yīng

yīng

yīng

yíng

yíng

yíng

yíng

yíng

yǐng

yìng

yìng

yòng

yōng

yōng

yǒng

yǒng

yǒng

yǒng

yǒng

yòng

yōu

yōu

yōu

yóu

yóu

yóu

yóu

yóu

yóu

yǒu

yǒu

yòu

yòu

yòu

yòu

yú

yǔ

yú

yú

yú

yú

yú

yú

yú

yǔ

yǔ

yǔ
屿

yǔ

yǔ

yǔ

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yù

yuān

yuán

yuán

yuán

yuán

yuán

yuán

yuán

yuán

yuǎn

yuàn

yuàn

yuàn

yuē

yuè

yào

yuè

yuè

yuè

yuè

yún

yún

yǔn

yùn

yùn

yūn

yùn

zá

zāi

zāi

zǎi

zǎi

zài

zài

zán

zàn

zàn

zāng

zàng

zāo

zāo

zǎo

zǎo

zǎo

zào

zào

zào

zào

zào

zé

zé

zé

zé

zéi

zěn

zēng

zèng

zhā

zhā

zhá

zhá

zhǎ

zhà

zhà

zhāi

zhái

zhǎi

zhai

zhai

zhān

zhān

zhǎn

zhǎn

zhǎn

zhǎn

zhàn

zhàn

zhàn

zhāng

zhāng

zhǎng

zhǎng

zhàng

zhàng

zhàng

zhàng

zhàng

zhāo

zhǎo

zhào

zhào

zhào

zhào

zhào

zhē

zhé

zhé

zhě

zhè

zhè

zhēn

zhēn

zhēn

zhēn

zhēn

zhěn

zhěn

zhèn

zhèn

zhèn

zhèn

zhēng

zhēng

zhèng

zhēng

zhēng

zhēng

zhěng

zhèng

zhèng

zhèng

zhèng

zhèng

zhī

zhī

zhī

zhī

zhī

zhī

zhī

zhī

zhī

zhī

zhí

zhí

zhí

zhí

zhí

zhí

zhí

zhǐ

zhī

zhǐ

zhǐ

zhǐ

zhǐ

zhì

zhì

zhì

zhì

zhì

zhì

zhì

zhì

zhì

zhì

zhōng

zhōng

zhōng

zhōng

zhǒng

zhǒng

zhòng

zhòng

zhōu

zhōu

zhōu

zhōu

zhōu

zhòu

zhòu

zhòu

zhòu

zhū

zhū

zhū

zhū

zhū

zhū

zhú

zhú

zhú

zhǔ

zhǔ

zhǔ

zhù

zhù

zhù

zhù

zhù

zhù

zhù

zhù

zhù

zhuā

zhǎo

zhuān

zhuān

zhuǎn

zuàn

zhuāng

zhuāng

zhuàng

zhuàng

zhuàng

zhuī

zhǔn

zhuō

zhuō

zhuó

zhuó

zhe

zǎi

zī
姿

zī

zī

zǐ

zǐ

zì

zì

zōng

zōng

zōng

zǒng

zòng

zǒu

zòu

zū

zú

zú

zǔ

zǔ

zǔ

zuàn

zuǐ

zuì

zuì

zuì

zūn

zūn

zuó

zuǒ

zuò

zuò

zuò

zuò


Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 俄罗斯音乐分享交流社